Regulamin

Zasady BHP i wytyczne sanitarne dotyczące uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Studio Tańca eM

 1. Wejście na zajęcia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik zajęć:
  • w ciągu 2 ostatnich tygodni nie miał kontaktu z osobą zarażoną
   COVID-19 lub odbywającą kwarantannę
  • w ciągu ostatnich 24 h nie miał: gorączki, duszności, kataru, kaszlu.
 2. Przy wejściu do Studia Tańca udostępniony został płyn do dezynfekcji rąk. Wskazane jest, aby wszystkie osoby wchodzące na teren Studia Tańca zdezynfekowały dłonie.
 3. Zalecane jest noszenie masek na terenie całego Studia.
 4. Sala taneczna oraz szatnia są wietrzone, a wszystkie klamki dezynfekowane.
 5. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęciach tak, aby minimalizować czas oczekiwania na zajęcia oraz jak najszybsze opuszczenie Studia Tańca po zakończeniu zajęć.
 6. W przypadku dzieci, prosimy, aby przyprowadzał je maksymalnie 1 opiekun.
 7. Prosimy o ograniczanie czasu spędzonego w szatni do minimum – w szatni zalecamy noszenie masek.
 8. Ilość uczestników w grupie zgodnie z aktualnymi wytycznymi nie może przekraczać 12 osób.
 9. W czasie zajęć Instruktor oraz Uczestnicy ćwiczą bez masek oraz innych środków/ materiałów zasłaniających usta i nos. Ćwiczenie w masce jest możliwe, ale wyłącznie na odpowiedzialność Uczestnika zajęć lub Rodzica/ Opiekuna Uczestnika zajęć.
 10. Wejście na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku i obowiązuje do odwołania.